gegevensbescherming

PRIVACY VERKLARING

Via de website RSVKEIHART.NL worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook als zodanig verwerkt en beveiligd.

RSV Keihart is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 mei 2018.

Welke gegevens worden verzameld en verwerkt ?

Persoonsgegevens
RSV Keihart verzamelt en verwerkt alleen de gegevens die u zelf heeft opgegeven. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Naam en adres gegevens
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt RSV Keihart persoonsgegevens

  • Registreren lidmaatschap.
  • Verwerken van informatie naar de leden m.b.t. bestuurszaken.
  • Mededelingen zwembad.
  • Contributie-verwerking.
  • Onderlinge communicatie.


Contactformulier en Nieuwsbrief
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen waarna uw vraag behandeld wordt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan.


Op welke wijze beschermt RSVKeihart uw persoonsgegevens?
RSV Keihart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt. Na afloop van de door RSV Keihart vastgestelde bewaartermijn, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren nodig acht.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
RSV Keihart zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van RSV Keihart?
De website van RSV Keihart  kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de link klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Wij hebben geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.